Algemene voowaarden

 • Nieuwe leerlingen kunnen zich aanmelden door het inschrijfformulier op de website in te vullen.
 • Het lesgeld dient voor 1 oktober van het lopende lesjaar te zijn voldaan. Betaalt men in 2 termijnen, dan dient het lesgeld op 1 oktober en 1 januari betaald te zijn.
 • Na het versturen van het inschrijfformulier krijgt de deelnemer de factuur per e-mail toegestuurd.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden door een e-mail te sturen aan info@achterland.nl en wel vóór 15 juni van het lopende jaar. Wanneer een leerling tijdens het lesjaar opzegt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 • Stichting Het Achterland behoudt zich het recht voor, een les(senreeks) te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.
 • Stichting Het Achterland is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen.
 • Stichting Het Achterland is niet aansprakelijk voor schade, aangebracht door een leerling aan de repetitie- en of presentatieruimte.
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Stichting Het Achterland en de vakdocenten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures veroorzaakt tijdens de lessen en/of voorstellingen.
 • Het is mogelijk dat tijdens lessen of activiteiten beeldopnamen worden gemaakt. Deze beeldopnamen kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Indien de deelnemer hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent gaat Stichting Het Achterland er vanuit dat de deelnemer hiermee akkoord gaat.
 • Bij opmerkingen, klachten of complimenten kan de deelnemer contact opnemen met het bestuur via info@achterland.nl.